ارتباط با کتابخانه

واحد ریاست:29902323 -22431916
معاونت: 29902342
رئیس اداره کتابخانه‌ها: 29902331
رئیس اداره اسناد و موزه: 29902329
بخش امانت: 22431917 -29902340
بخش مرجع: 29902330
بخش فراهم‌آوری و سفارش: 29902328
بخش سازماندهی:  29902336 - 29902334
بخش کودک و نوجوان: 29902322
بخش نابینایان: 29902652
بخش پایان‌نامه: 29902335- 29902332
بخش اسناد و موزه: 29902327
بخش بانک‌های اطلاعاتی:  29902332
کتابخانه دیجیتال:  29902332 
بخش سخت‌افزار و نرم‌افزار:29902728  
وب سایت:29902327
کد پستی: 1983969411
نمابر : 22431991
تلگرام: sbulib@   
اینستاگرام:Lib.sbu  

آدرس پستی: تهران، اوین، ميدان شهيد شهرياری، دانشگاه شهید بهشتی، میدان اصلی دانشگاه روبروی درب دندانپزشکی، کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه