ساعات ارائه خدمات بخش‌های مختلف کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه

نام بخش
روز
ساعت
بخش امانت کتاب
شنبه تا چهارشنبه
8 الی 18
بخش پایان‌نامه / همانندجویی
شنبه تا چهارشنبه
8 الی 15 (به جز ساعت ناهار و نماز، 12 الی 13)
بخش بانک‌های اطلاعاتی
شنبه تا چهارشنبه
8 الی 15 (به جز ساعت ناهار و نماز، 12 الی 13)
بخش مرجع
شنبه تا چهارشنبه
8 الی 15
بخش کتابخانه دیجیتال
شنبه تا چهارشنبه
8 الی 15 (به جز ساعت ناهار و نماز، 12 الی 13)
بخش سفارش
شنبه تا چهارشنبه
8 الی 15 (به جز ساعت ناهار و نماز، 12 الی 13)
بخش کتابخانه کودک و نوجوان
شنبه تا چهارشنبه
8 الی 15 (به جز ساعت ناهار و نماز، 12 الی 13)
بخش موزه و اسناد
شنبه تا چهارشنبه
8 الی 15 (به جز ساعت ناهار و نماز، 12 الی 13)
بخش نابینایان
شنبه تا چهارشنبه
8 الی 15 (به جز ساعت ناهار و نماز، 12 الی 13)
بخش روابط عمومی
شنبه تا چهارشنبه
8 الی 15 (به جز ساعت ناهار و نماز، 12 الی 13)
سالن مطالعه خواهران
کل ایام هفته
8 الی 20
سالن مطالعه برادران (ساختمان فناوری)
کل ایام هفته
8 الی 20
سالن مطالعه همکف
کل ایام هفته
8 الی 20
توجه: در ایام امتحانات سالن‌های مطالعه تا ساعت 24 دایر می‌باشند.