روسای کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه تا کنون

دکتر محمدحسین پورکاظمی
دانشکده علوم
رشته: ریاضیات کاربردی
دوره مدیریت: 1363- 1368
مهندس حسن شهرستانی
معاون دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور
دوره مدیریت: 1368- 1374
دکتر زهرا گویا
دانشکده علوم 
رشته: ریاضی
دوره مدیریت: 1374-1382 
​​​​​​​
دکتر سید‌مرتضی مهرداد
دانشکده علوم
 رشته: شیمی‌آلی
دوره مدیریت: 1382-  1385
دکتر احمد خاتمی
دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی
 رشته: زبان و ادبیات‌فارسی
دوره مدیریت: 1385- 1390
دکتر بهروز دری نجف‌آبادی
دانشکده مدیریت و حسابداری
رشته: مدیریت صنعتی    
دوره مدیریت: 1390-1393
دکتر راِئد فریدزاده
دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی
رشته: ادبیات و زبان‌آلمانی
دوره مدیریت: 1393- 1399
دکتر ​نيلوفر رضوی​
دانشکده معماری و شهرسازی
رشته: معماری منظر
دوره مدیریت: 1399-1401