کارکنان مرکز اسناد و موزه

بهناز رحمانی
کارشناس مسئول بخش اسناد و موزه
کارشناسی‌ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی  ​​​​​​​
29902327   
 بخش موزه: museum@sbu.ac.ir
بخش اسناد:documentation@sbu.ac.ir
فاطمه جمانی
کارشناسی‌ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی  
کارشناس بخش بخش اسناد و موزه
29902327
عنوان جدید
پانیذ پاک‌ضمیر
   کارشناس
کارشناس پروژه‌ای بخش اسناد و موزه
29902327
عنوان جدید