همکاران

اعظم وحیدی‌نژاد
مدیر
مدیر آموزش
29905843
A.Vahidi@mail.sbu.ac.ir
زهرا میرازیی گودرزی
کارشناس

 گروه فیزیولوژی و آسیب‌شناسی  

29905860
Za.Mirzaei@mail.sbu.ac.ir
ابوالفضل فیروز
کارشناس دروس

مقطع کارشناسی دروس عمومی  

29905846
ایمیل
رقیه موسوی
مدیر

مسئول کتابخانه  

29905843
R.Moosavi@mail.sbu.ac.ir
زهرا محمدی 
کارشناس

امور پژوهشی

29905823
za_mohamadi@mail.sbu.ac.ir
کامله ثابتی  
کارشناس

امور پژوهشی  

29905825
sabeti@mail.sbu.ac.ir
کورش مقدم   
رئیس

دفتر ریاست

 29905821
k-hayel@mail.sbu.ac.ir
جعفر ایران نژاد 
کارشناس

امور اداری

29905836
J.Irannejad@mail.sbu.ac.ir
مصطفی ساریجالو 
کارشناس

امور اداری

29905859
m.sarijaloo@mail.sbu.ac.ir
فرامرز محمودی 
کارشناس

امور اداری 

29905829
f.mahmoodi@mail.sbu.ac.ir
سیروس شیخی 
کارشناس

آزمایشگاه  

22431963
ایمیل
شبنم سبلانی
کارشناس

مرکز پژوهشی ورزش معلولین 

 29902261
sh.sabalani@mail.sbu.ac.ir