همکاران

زهرا محمدی 
مسئول آموزش

گروه کارشناسی و دروس عمومی 

29905843
za_mohamadi [at] mail.sbu.ac.ir
زهرا میرازیی گودرزی
کارشناس آموزش
رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی
29905860
Za.Mirzaei [at] mail.sbu.ac.ir
جعفر ایران‌نژاد 
کارشناس

امور اداری

29905836
J.Irannejad [at] mail.sbu.ac.ir
کورش مقدم   
رئیس

دفتر ریاست

29905821
k-hayel [at] mail.sbu.ac.ir
مصطفی ساریجالو 
کارشناس

امور اداری

29905859
m.sarijaloo [at] mail.sbu.ac.ir
کامله ثابتی  
کارشناس

امور پژوهشی  

29905823
sabeti [at] mail.sbu.ac.ir
سیروس شیخی 
کارشناس

آزمایشگاه  

22431963
s.sheikhi [at]  mail.sbu.ac.ir
شبنم سبلانی
کارشناس آموزش
گروه فیزیولوژی ورزشی و آسیب‌شناسی ورزشی
29905845
رقیه موسوی
کارشناس

کتابخانه

29905840