فرم تکمیلی عضویت در انجمن

فرم تکمیلی عضویت در انجمن

باسلام و  ارج نهادن عضویت تان در انجمن دانش آموختگان و در راستای شناخت بهتر از یکدیگر و ایجاد پیوندهای مستحکم تر چنانچه تمایل دارید و کاملا اختیاری در سر فصل های زیر مطالب مورد نظر را بیان نمایید.