معاونان

دکتر سهند مجیدی رهروان
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

معاون آموزشی

73932717
s_majidi[at]sbu.ac.ir
رزومه
دکتر علی جهانگیری
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

معاون پژوهشی

73932669
a_jahangiri[at]sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت