پژوهشگران برگزیده

سال 1399:

آقای دکتر علی جهانگیری
1.پژوهشگر برگزیده بر اساس معیار امتیاز سالانه انتشار مقالات و کتب
2.پژوهشگر برگزیده در حوزه مقالات فهرست عالی چاپ شده
آقای دکتر مجید زندی
1.پژوهشگر برگزیده بر اساس معیار امتیاز سالانه انتشار مقالات و کتب
2.پژوهشگر برگزیده بر اساس معیار اندیس H5 و میزان ارجاعات
3.پژوهشگر برگزیده در حوزه ارتباط با صنعت و جامعه
آقای دکتر محمد عامری 
1.پژوهشگر برگزیده بر اساس معیار اندیس H5 و میزان ارجاعات
2.پژوهشگر برگزیده در حوزه مقالات فهرست عالی چاپ شده
پیوندها:
مقالات فهرست عالی در 5 سال اخیر 
طرح‌های برون‌سازمانی در 5 سال اخیر

سال 1398:

آقای دکتر مجید زندی
1.پژوهشگر برگزیده براساس اندیس H5
2.پژوهشگر برگزیده براساس میزان ارجاعات​​​​​​
آقای دکتر علی جهانگیری
پژوهشگر برگزیده براساس معیار امتیاز سالانه انتشار مقالات و کتب
آقای دکتر رامین حقیقی خوشخو
کسب رتبه برتر در ارزیابی آثار مکتوب (کتاب برگزیده)
آقای دکتر مختار بیدی   
پژوهشگر برگزیده براساس اندیس H5
آقای دکتر جواد امینیان 
پژوهشگر برگزیده در حوزه ارتباط با صنعت و جامعه
آقای دکتر سیدمجتبی میرفندرسکی 
پژوهشگر برگزیده براساس میزان ارجاعات
آقای دکتر خسرو رحمانی  
پژوهشگر برگزیده در حوزه ارتباط با صنعت و جامعه
آقای دکتر مجید مصباح  
پژوهشگر برگزیده در حوزه ارتباط با صنعت و جامعه
آقای دکتر محمد عامری
1.پژوهشگر برگزیده براساس اندیس H5
2.پژوهشگر برگزیده براساس میزان ارجاعات​​​​​​

سال 1397:

آقای دکتر رامین حقیقی خوشخو
پژوهشگر برگزیده براساس معیار امتیاز سالانه انتشار مقالات و کتب
آقای دکتر محمد عامری
1.پژوهشگر برگزیده براساس اندیس H
2.پژوهشگر برگزیده براساس میزان ارجاعات
آقای دکتر خسرو رحمانی
پژوهشگر برگزیده در حوزه ارتباط با صنعت و جامعه

سال 1396:

آقای دکتر محمد عامری
1.پژوهشگر برگزیده براساس معیار امتیاز سالانه انتشار مقالات و کتب
2.پژوهشگر برگزیده براساس اندیس H
3.پژوهشگر برگزیده براساس میزان ارجاعات
آقای دکتر خسرو رحمانی
پژوهشگر برگزیده در حوزه ارتباط با صنعت و جامعه

سال 1395:

آقای دکتر مختار بیدی
پژوهشگر برگزیده براساس معیار امتیاز سالانه انتشار مقالات و کتب
آقای دکتر محمد عامری
1.پژوهشگر برگزیده براساس اندیس H
2.پژوهشگر برگزیده براساس میزان ارجاعات

 
آقای دکتر خسرو رحمانی
پژوهشگر برگزیده در حوزه ارتباط با صنعت و جامعه

دانشجویان پژوهشگر برگزیده

آقای امید فرهنگیان مرندی
 
دانشجوی دکتری ورودی 1391