مدیر گروه‌های آموزشی پیشین

گروه طراحی، پایش و نگهداری​:

 • آقای دکتر محمد جواد محمودی (1389 تا 1391)
 • آقای دکتر سید ابراهیم موسوی ترشیزی (1391 تا 1393)
 • آقای دکتر پدرام صفر پور (1393 تاکنون)

گروه طراحی کاربردی:

 • آقای دکتر پدرام صفرپور (1394 تا 1398)
 • آقای دکتر عباس رهی (1398 تاکنون)

گروه سیستم‌های انرژی:

 • آقای دکتر رامین حقیقی خوشخو (1396 تا 1399)
 • آقای دکتر جواد امینیان (1399 تاکنون)

گروه انرژی‌های تجدید‌پذیر:

 • آقای دکتر مجید زندی (1395 تا کنون)
Responsive Image
پیوندها:
مدیر گروه‌های آموزشی

گروه تبدیل انرژی:

 • آقای دکتر رامین حقیقی خوشخو (1390 تا 1395)
 • آقای دکتر محمد عامری (1395 تا 1401)
 • آقای دکتر آرمان محسنی (1401 تا کنون)

گروه مواد و متالوژی:

 • آقای دکتر مجید واثقی (1395 تا 1397)
 • آقای دکتر محمود سمیع زاده (1397)
 • خانم دکتر عسل حسینی منزه (1397 تاکنون)