گروه‌های آموزشی

این دانشکده از سال 1362 نسبت به جذب دانشجو در رشته مهندسی کاربردی مکانیک در مقطع کارشناسی اقدام نمود که این رشته پس از بازنگری‌های صورت گرفته در سال 1370، به رشته مهندسی مکانیک نیروگاه تغییر نام یافت. همچنین از سال 1381 رشته مدیریت انرژی الکتریکی در مقطع کارشناسی‌ارشد در زیر‌مجموعه‌ مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی برای اولین‌بار در این دانشکده راه‌اندازی گردید. با توسعه کمی و کیفی دانشگاه و دانشکده، در سال 1384 نیز دو رشته‌ کارشناسی‌ارشد مهندسی مکانیک با گرایش‌های تبدیل انرژی و طراحی کاربردی به مجموعه دوره‎‌‌های بلندمدت دانشکده اضافه گردید. در ادامه توسعه دانشکده و استفاده از پتانسیل‌‌ها و قابلیت‌های اعضای‌هیات علمی آن، در سال 1390 دوره کارشناسی مهندسی مکانیک و دوره‌‌های کارشناسی‌ارشد مهندسی ایمنی و بازرسی فنی، سیستم‌های انرژی و انرژی‌های تجدیدپذیر در این دانشکده تاسیس گردید.
در حال حاضر دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی در سه گرایش دکتری (مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی،  مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی و مهندسی مکانیک - سیستم‌های انرژی)، نه گرایش کارشناسی‌ارشد (مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی، مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی، مهندسی سیستم‌های انرژی - سیستم‌های انرژی، تکنولوژی انرژی، مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر، مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، مهندسی بازرسی فنی، مهندسی مکانیک - نگهداری و پایش تجهیزات و مهندسی مکاترونیک) و در چهار رشته کارشناسی مهندسی مکانیک، مهندسی انرژی، مهندسی صنایع و مهندسی مواد و متالورژی دانشجو می‌‌پذیرد.
تبدیل انرژی
کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکترا
مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر
کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکترا
طراحی کاربردی
کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکترا
سیستم‌های انرژی​
کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکترا
مواد و متالورژی​
کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکترا