ارتباط با دانشکده

رئیس دانشکده: 73932673
رئیس دانشکده: 73932652
آموزش کارشناسی: 73932654
آموزش کارشناسی: 73932738
آموزش تحصیلات تکمیلی: 73932655
پژوهش: 73932679
پژوهش: 73932669
9 - 77312780
پژوهش: mech_research[at]sbu.ac.ir
77311446
کدپستی: 53571-16589
صندوق پستی:  1719-16765
تهران، فلکه چهارم تهرانپارس، بلوار وفادار شرقی، پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور، دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی