آزمایشگاه‌های تحقیقاتی

ردیف عنوان آزمایشگاه
1 آزمایشگاه شبیه‌سازی عددی
2 آزمایشگاه انتقال حرارت و جریان‌های چندفازی                                            
3 آزمایشگاه تخصصی پیگرانی
4 آزمایشگاه تضمین جریان
5 آزمایشگاه ارزیابی غیرمخرب 
6 آزمایشگاه ارزیابی عیوب و روش‌های تعمیرات
7 آزمایشگاه شیرآلات
8 آزمایشگاه توسعه نرم‌افزاری
فرم‌ها:
فرم درخواست استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی
پیوندها:
کارگاه‌های عملیاتی
آزمایشگاه‌های آموزشی