همکاران

پروانه وافی

مسئول دفتر

 73932652   
p.vafi[at]
mail.sbu.ac.ir
مهندس مجید فیروزان

مدیر اجرایی دانشکده

73932699
m.firoozan[at]
mail.sbu.ac.ir
مرجان هرسینی

کارشناس آموزش

73932655
m-harsini[at]
mail.sbu.ac.ir
الهام مریدی

کارشناس آموزش

73932738
ko-moridi[at]mail.sbu.ac.ir
لیلا سبزه‌پرور

کارشناس آموزش

73932654
l.sabzehparvar[at]
mail.sbu.ac.ir
کبرا وکیلی

کارشناس پژوهش

73932679
k-vakili[at]
mail.sbu.ac.ir
لیلا ابراهیمی

کارشناس گروه تبدیل انرژی

73932724
le.ebrahimi[at]
mail.sbu.ac.ir
توران گل‌احمدی
کارشناس امور هیات‌علمی، سیستم‌های انرژی و نیروگاه

73932650
t.golahmadi[at]
mail.sbu.ac.ir
زهراسادات خانیان

کارشناس گروه طراحی کاربردی

73932666
z.khanian[at]
mail.sbu.ac.ir
صاحبه داودی​

کارشناس گروه انرژی‌های تجدیدپذیر

73932647
s-davodi[at]
mail.sbu.ac.ir
مهندس ابوالقاسم مسیبی

کارشناس آزمایشگاه‌های انرژی تجدیدپذیر

73932715
a.mosayyebi[at]
mail.sbu.ac.ir
مصطفی کارگر​

کارشناس کارگاه ماشین‌افزار

73932698
mo.kargar[at]
mail.sbu.ac.ir
داود رنجبر

کارشناس کارگاه اتومکانیک

73932706
d.ranjbar[at]
mail.sbu.ac.ir
جلیل صفری​

کارشناس کارگاه خواص مواد و مقاومت مصالح

73932685
j.safari[at]
mail.sbu.ac.ir
اسماعیل ناصری

کارشناس کارگاه ریخته‌گری

73932698
es.naseri[at]
mail.sbu.ac.ir
روحان میرزاوند

کارشناس کارگاه ورقکاری و جوشکاری

73932703
r.mirzavand[at]
mail.sbu.ac.ir