مدیر گروه‌های آموزشی

دکتر پدرام صفرپور
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

مدیر گروه طراحی، پایش و نگهداری​

73932662
 p_safarpour [at] sbu.ac.ir
رزومه
دکتر روح‌الله سرفراز
استادیار دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

مدیر گروه طراحی کاربردی

73932721
 r_sarfaraz [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت
دکتر جواد امینیان
استادیار دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

مدیر گروه سیستم‌های انرژی

73932693
j_aminian [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت
دکتر ایمان خزایی
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

سرپرست گروه انرژی‌های تجدید‌پذیر

73932688
 i_khazaei [at] sbu.ac.ir
رزومه
دکتر محمد عامری
استاد دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

مدیر گروه تبدیل انرژی

73932653
m_amerii [at] sbu.ac.ir
رزومه
دکتر عسل حسینی منزه
استادیار دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

مدیر گروه مواد و متالوژی

73932711
a_hosseinimonazzah [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت