رئیس پژوهشکده

دكتر مصطفی مرادی 
استادیار پژوهشکده مطالعات میان رشته‌ای قرآن

رئیس پژوهشکده مطالعات میان رشته‌ای قرآن

29905425
m_moradi [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت