همکاران

معصومه قاسمی

مدیر اجرایی و مسئول دفتر رئیس

29905419
m_ghasemi[at]sbu.ac.ir
مرجان شهبازی

کارشناس آموزش و پژوهش

29905421
mar.shahbazi[at]mail.sbu.ac.ir