پایان‌نامه‌های قرآن کاوی رایانشی

ردیف نام دانشجو نام استاد راهنما نام استاد مشاور موضوع پایان‌نامه سال دفاع
1 محجوبه اخوان اقدم دکتر علیرضا طالب‌پور - دکتر فرزانه روحانی - تعیین آیات مرتبط قرآن با استفاده از ساختارهای مخفی 1396
2 نجمه زارع مدوئیه دکتر علیرضا طالب‌پور - دکتر درزی - رابطه ساختار آيات قرآن با ترتيب نزول به كمك خوشه بندی با روش SOM 1396
3 حسین چگنی دکتر علیرضا طالب‌پور - دکتر درزی دکتر مهین‌ناز میردهقان بهبود تشخيص خودكار انسجام متن فارسی با افزودن ويژگی توزيع حروف 1397
4 پژمان مالمیر دکتر محمودی ازناوه - دکتر فرزانه روحانی دکتر علیرضا طالب‌پور كشف قوانين تداعی در موضوعات آيات هم‌سجع در قرآن كريم 1397
5 محمدهادی گلدانی دکتر علیرضا طالب‌پور دکتر کرد زعفرانلو کامبوزیا ارائه پيكره جهت ارزيابی تاثير آوا در انتقال معنا 1397
6 علی باقری دکتر علیرضا طالب‌پور - توليد هوشمند سوال از متن فارسی با استفاده از استخراج آزاد اطلاعات 1398
7 عبدالهادی مهدیه دکتر علیرضا طالب‌پور - دکتر محمودی ازناوه - طراحی الگوريتمی برای يافتن آيات مشابه با استفاده از مدل ماركوف و شبكه عصبی مصنوعی 1398
8 بنیامین کاشفی دکتر برهانی - دسته‌بندی سلسله مراتبی متن با يادگيری عميق 1398
9 مریم‌سادات متقی دکتر علیرضا طالب‌پور دکتر فرزانه روحانی كشف ساختا‌های انجمنی در شبكه متن قرآن كريم 1398
10 فاطمه اسدی دکتر علیرضا طالب‌پور - دکتر فرزانه روحانی  دکتر تاج‌آبادی ارائه چارچوبی برای استخراج روابط بين دو مفهوم در يك متن به كمک شبكه مفهومی (مطالعه موردی: علم و ايمان در متن قرآن) 1398
11 خانم سارا طحانیان دکتر مصطفی برهانی - دکتر بهروز مینایی بیدگلی - تشخیص هوشمند دنباله آیات مشابه در قرآن کریم 1398
12 فاطمه صادقی افضل دکتر علیرضا طالب‌پور - دکتر فرزانه روحانی - استنتاج گزاره‌های قران بر مبنای گزاره‌های شرطی 1398
13 نرگس معینی دکتر علیرضا طالب‌پور - دکتر تاج آبادی - برچسب‌زنی خودکار نقش‌های معنایی در قرآن 1398
14 فاطمه صادقی افضل دکتر علیرضا طالب‌پور - دکتر فرزانه روحانی - استنتاج گزاره‌های قرآن بر مبنای گزاره‌های شرطی  1399
15 کوثر سراجی دکتر علیرضا طالب‌پور  - استخراج قوانین الهی به کمک قواعد انجمنی در آیات قرآن کریم 1401
16 میثم فوزی دکتر علیرضا طالب‌پور  - ارائه یک چهارچوب شناسایی سبک متن مبتنی بر یادگیری عمیق 1401
17 علی سر‌آبادانی  دکتر علیرضا طالب‌پور- دکتر بهروز مینایی بیگدلی - ارائه گراف دانش قرآن مبتنی بر استخراج آزاد اطلاعات (oie)  1400
18 حسین عابدی دکتر علیرضا طالب‌پور  - ارائه مدل محساباتی ارتباط معنایی در کلمات هم تکرار 1400
19 محسن فراهانچی دکتر علیرضا طالب‌پور - دکتر مینایی - جستجوی معنایی در متون تفسیری قرآن کریم با استفاده از ابهام زدایی معنایی واژگان در بستر جستجوی الاستیک 1401
20 مصطفی کرمی دکتر علیرضا طالب‌پور - دکتر فرزانه تاج آبادی - تشخیص احساس در متن قرآن کریم با استفاده از روش های یادگیری عمیق 1401
21 ابوذر زهره وند دکتر علیرضا طالب پور - ارائه یک چارچوب برای پاسخ به پرسشهای قرآنی، مبتنی بر ایجاد پنج تایی از کلمات 1401