حوزه ریاست

مدیر روابط عمومی دانشکده 

 

دکتر مهدی قیطاسی

استادیار گروه تندرستی و بازتوانی در ورزش                                   ​


نشانی پست الکترونیک: m_gheitasi@sbu.ac.ir
شماره تماس: 29905839

 
Responsive Image