رئیس دانشکده

دکتر علیرضا فارسی
رئیس دانشکده
22431953-29905821
22431953
a_farsi@sbu.ac.ir
رزومه
وب سایت
پیام رئیس دانشکده: