مدیر اجرایی

محسن ابوالقاسم‌پور 
دکتری مدیریت راهبردی سازمان‌های ورزشی
29905858

اهم سوابق شغلی:

 • رئیس اداره اجرایی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی
 • مشاور معاون دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی
 • مدیر خدمات دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی
 • عضو مجمع فرهنگی دانشگاه شهید بهشتی
 • عضو شورای سلامت، ایمین و محیط زیست(HSE) دانشگاه شهید بهشتی
 • مدیر اجرایی پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور ( دانشگاه شهید بهشتی)
 • مدیر امور دانشجویی پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور ( دانشگاه شهید بهشتی)
 • رئیس اداره تربیت بدنی پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور ( دانشگاه شهید بهشتی)
 • عضو شورای عالی ورزش دانشگاه(صنعت آب و برق)
 • سرپرست معاونت اجرایی سازمان توسعه و نوآوری دانشجویان کشور (جهاد دانشگاهی
 • عضو شورای سلامت، ایمین و محیط زیست(HSE) دانشگاه شهید بهشتی
 • مدیر روابط عمومی سازمان توسعه و نوآوری دانشجویان کشور (جهاد دانشگاهی)