مدیر گروه‌های آموزشی

دکتر رعنا فیاض میلانی
استادیار دانشکده علوم ورزشی و تندرستی

مدیر گروه علوم زیستی ورزش 

 29905849
r_milani@sbu.ac.ir
رزومه
وب سایت
دکتر مهین عقدائی
استادیار دانشکده علوم ورزشی و تندرستی

مدیر گروه علوم رفتاری، شناختی و فناوری ورزشی 

 29905828
M-Aghdaei [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب سایت
دکتر محمد پورکیانی 
استادیار دانشکده علوم ورزشی و تندرستی

مدیر گروه مدیریت ورزشی و رسانه 

29905842
 m_pourkiani [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب سایت
دکتر مصطفی زارعی
دانشیار دانشکده علوم ورزشی و تندرستی

تندرستی و بازتوانی ورزشی

29905826
m_zareei@sbu.ac.ir
رزومه
وب سایت