روسای پیشین

دکتر محمد اصلانخانی 

طول دوره ریاست:
1382 الی 1386
دکتری رفتار حرکتی 

دکتر خسرو ابراهیم 

طول دوره ریاست:
1386 الی 1390
 

دکتر بهروز عبدلی 

طول دوره ریاست:
1390 الی 1395
 

دکتر علیرضا فارسی 

طول دوره ریاست:
1395 الی 1399