روسای پیشین

دکتر محمد اصلان‌خانی 

1382 الی 1386

دکتر خسرو ابراهیم 

1386 الی 1390
 

دکتر بهروز عبدلی 

1390 الی 1395
 

دکتر علیرضا فارسی 

1395 الی 1399
 

دکتر سجاد احمدی‌زاد

1399 الی 1402
 

دکتر علیرضا فارسی 

1402 تاکنون