معاونان

دکتر محمد پورکیانی 
استادیار دانشکده علوم ورزشی و تندرستی
معاون آموزشی
29905826
m_pourkiani@sbu.ac.ir
رزومه
وب سایت
دکتر افشار جعفری
دانشیار دانشکده علوم ورزشی و تندرستی
معاون پژوهشی
29905824
af_jafari@sbu.ac.ir
رزومه
وب سایت