فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی

فرم‌های پژوهشی 
فرم تعهد‌نامه اصالت علمی پایان‌نامه - رساله
فرم اقرارنامه حقوق ناشی از پایان‌نامه - رساله
فرم تغییر عنوان پایان‌نامه 
فرم‌ها و بخشنامه‌های کمیته اخلاق (کد اخلاق)
مدیریت همکاری‌های پژوهشی و ارتباط با صنعت 
مرکز نشر آثار علمی دانشگاه 
فرم آزمایشگاه دانشکده علوم ورزشی و تندرستی
کاربرگ دستیار پژوهشی
فرم مجوز انجام کارهای آزمایشگاه در صورت عدم تصویب پروپوزال
آیین‌نامه‌های پژوهشی 
آیین‌نامه‌های پژوهشی
راهنماها:
تقویم پژوهشی - جدول تشکیل جلسات
پیوندها:
دسترسی به سامانه‌ها و نرم‌افزارهای پژوهشی
مرکز نشر آثار علمی دانشگاه