فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی

فرم‌های پژوهشی:
فرم تعهد‌نامه اصالت علمی پایان‌نامه - رساله
فرم اقرارنامه حقوق ناشی از پایان‌نامه - رساله
فرم تغییر عنوان پایان‌نامه 
فرم‌ها و بخشنامه‌های کمیته اخلاق (کد اخلاق)
مدیریت همکاری‌های پژوهشی و ارتباط با صنعت 
مرکز نشر آثار علمی دانشگاه 
فرم آزمایشگاه دانشکده علوم ورزشی و تندرستی
کاربرگ دستیار پژوهشی
فرم مجوز انجام کارهای آزمایشگاه در صورت عدم تصویب پروپوزال
آیین‌نامه‌های پژوهشی:
آیین‌نامه‌های پژوهشی
پیوندها:
معاونت پژوهشی و فناوری
مرکز نشر آثار علمی دانشگاه