تاریخچه دانشکده علوم ورزشی و تندرستی 

تاریخچه دانشکده علوم ورزشی و تندرستی در دانشگاه شهيد بهشتی به‌ زمان شروع به‌کار گروه آموزشی تربیت بدنی دانشگاه در سال 1347 برمی‌گردد. دانشجويان علاوه بر فعاليت‌های فوق‌‌برنامه ورزشی که جنبه اختياری داشت، موظف بودند 2 واحد درسی تربيت بدنی را به‌شکل عمومی اخذ و پاس نمايند. گروه آموزشی تربيت بدنی به‌عنوان يکی از گروه‌های آموزشی دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی در سال 1351 شروع به فعالیت نمود. در‌نهايت در سال 1382 اين گروه به‌همراه گروه آموزشی کارشناسی تربيت بدنی با کسب مجوز پذيرش دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در سال 1382 موفق به اخذ مجوز قطعی برای تاسيس دانشکده تربيت بدنی گردید.
گروه‌های آموزشی دانشکده در‌حال حاضر شامل:

  • 1- گروه علوم زیستی ورزش

  • 2- گروه مدیریت ورزشی و رسانه

  • 3- گروه علوم رفتاری و شناختی در ورزش

  • 4- گروه بازتوانی ورزش

است که با تصويب در هيات‌امناء دانشگاه کار خود را رسما شروع کرده است. دانشکده علوم ورزشی و تندرستی همچنين دارای يک کميته ورزش‌های تخصصی و عمومی است که برنامه‌ريزی درس‌های عملی و تخصصی دانشجويان رشته تربيت بدنی و عمومی مربوط به دانشجويان کل دانشگاه را بر‌‌عهده دارد.
راهنماها:
بروشور معرفی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی
پادکست معرفی دانشکده
اطلاعات تماس:
29905856
sportscience@sbu.ac.ir