قهرمانان ورزش ووشو

فرشاد عربی 
ورودی سال1386 کارشناسی
رزومه
محسن زرین افضل 
ورودی سال1386 کارشناسی
رزومه
حمیدرضا قلی‌پور 
ورودی سال 1389 کارشناسی
رزومه
پیوندها:
قهرمانان ورزشی
محمدرضا محمودی
ورودی سال 1391 کارشناسی
رزومه
حمیده برخور 
ورودی سال1393 کارشناسی
رزومه
سوگند گلشنی
ورودی سال 1397 کارشناسی
رزومه
عادل نجفی بابادی 
ورودی سال 1398 کارشناسی
رزومه